Đang Thực Hiện

153337 MySQL user access

I have 2 MySQL db's set up.

I need to grant access for a user from db1 to db2.

I can't simply add the user to the db2 because the user already exists.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: mysql user, add access, user access, grant access, db2 mysql, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899520

Đã trao cho:

broonosl

Can start right now. Skype or MSN communication possible.

$7 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
2.3