Đang Thực Hiện

120133 Need HelpSpot installed

This is supposed to be a 15-minute install, but I'm not familiar with settting up MySQL databases. I want to install the demo of this program on a Unix server running CPanel. The files are downloaded and ready to go.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: running unix, minute demo, program need install

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1866303

Đã trao cho:

l2l7l9l

:)

$20 USD trong 0 ngày
(36 Đánh Giá)
4.9