Đã hoàn thành

120078 PostgreSQL Conversion to MYSQL

This is a job to convert one postgreSQL to one MYSQL database. Please post bid only if you know what you are doing. Thanks.

I will give you download link.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql postgresql, download mysql, postgresql c++, postgresql mysql convert, postgresql convert mysql, mysql conversion, mysql job bid, postgresql mysql, post mysql, database conversion job, conversion job, convert database mysql mysql, link mysql database, mysql link database, mysql convert database, mysql convert, convert database mysql, mysql database convert, convert mysql, convert mysql database, mysql anything, conversion database

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

ID dự án: #1866248

Được trao cho:

blom

Let's start!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0