Đang Thực Hiện

121917 Script Installatio

hi there. i am looking for someone who will install a script i bought from [url removed, login to view] - the cofession script.

i need it asap.

all infos will be given and must be able to finish 2nyt.

my price is 20dollars. thanks.

please be an expert in installng sql thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: installatio, sql script mysql, install sql script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868083