Đã hoàn thành

137416 Upgrade mysql on server

Need mysql 4 or above (not 5) installed on dedicated server.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: mysql 4, server upgrade, mysql dedicated server, dedicated mysql, upgrade mysql server, upgrade server, dedicated server mysql installed, MYSQL Upgrade, mysql anything, upgrade mysql

Về Bên Thuê:
( 202 nhận xét ) Madrid, United Kingdom

Mã Dự Án: #1883590

Đã trao cho:

alexhistev

Good day, we ready install MySQL on your server. I guarantee quality of our work. Best regards, Alex Histev (WDG)

$15 USD trong 0 ngày
(146 Đánh Giá)
6.7