Đã hoàn thành

3244 Wap portal

I need changes made to a wap portal and some features added to it. You must be familier with this type of project in xhtml and experienced QUICK programmer.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, MySQL

Xem thêm: xhtml programmer, xhtml wap, programmer portal, wap portal, mysql portal

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754114

Đã trao cho:

kabirchy

Hi, Please view PMB for details.... Thanks

$300 USD trong 7 ngày
(997 Đánh Giá)
8.5