Đã hoàn thành

Run a couple SQL queries in Prestashop

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manutorres với giá €30 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hello,

I need someone to run some pretty easy SQL queries in Prestashop DB.

I use Prestashop multishop feature and in multishop there are 3 modes:

1. ALL SHOPS (local language + english language)

2. SHOP1 (local language)

3. SHOP2 (english language)

In SHOP2 all product descriptions and meta data are correctly inserted in English. I need to use the same data also in ALL SHOPS english language fields.

In other words: copy/overwrite following english language fields from SHOP2 to ALL SHOPS english fields:

1. Product short description

2. Product description

3. Product Meta Title

4. Product Meta description

5. Product Friendly URL

6. Category description

7. Category Meta Title

8. Category Meta description

9. Category Friendly URL

All other fields must be left untouched.

Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online