Đã hoàn thành

Upload my mailing list to vbulletin forums [PLEASE READ]

Dự án này đã kết thúc thành công bởi frodriguez1 với giá £38 GBP trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a very large mailing list of about 330,000 users. I would like to add these users to my vBulletin forums. so that when i mass mail, it also mass mails these people too.

I have had a freelancer looking at it already who believed it was as easy as using cpanel to upload them. Which of course, it isn't.

I don't know where usernames and passwords are stored for vbulletin, but i think you need to use something called impex.

ONLY BID IF YOU KNOW EXACTLY WHAT TO DO

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online