Expert Devops needed to fix a server

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Hi,

I need an expert devops to check one WHM server.

Server is becoming unstable. When we restart from WHM then it hangs.

Also every sql is becoming unstable.

Need some one to diagnose all firewall rules, logs and resolve the issue completly.

MySQL Quản trị hệ thống Web Hosting Quản trị cơ sở dữ liệu CentOs

ID dự án: #34035742

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở