Đang Thực Hiện

Mysql job for Ranganathan R.

Job Description:

The project is already discussed with - Ranganathan R.

Take and merge several server inventory excel sheets into one excel document. deliver it as a csv file.

Kĩ năng: MySQL, Excel, PHP, SQL, Lập trình cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 335 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #23442079