Đã Đóng

Neo4j Architect and Developer

We need a Neo4j architect and developer to work on a financial payments network monitoring tool by creating graph databases and visualizing transactions.

Kĩ năng: Neo4j

Về khách hàng:
( 81 nhận xét ) Beverly Hills, United States

ID dự án: #32170703