Đã hoàn thành

135653 Asp.net

I have a couple changes that will take about 1 hour to do. Just so our images resize correctly on our site. Need done right now.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: asp changes, asp resize, changes net, net images, changes asp site, images net, net resize, resize net, resize images net, net resize

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881825

Đã trao cho:

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0