Đang Thực Hiện

133958 Can't get .net to install

Need someone to help me get .NET installed.

I keep getting install errors.

So i need someone to step me through installing it. Via AIM, ICQ or YAHOO messenger.

I start getting errors when it tries to install MSXML6 & from there on. The copies are good, the operating system is fine.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: get messenger, net yahoo messenger, messenger net, yahoo messenger net, operating system installed system, start net

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1880129