Đang Thực Hiện

165233 Desktop Application

1. POS with 2 pages function

if you are using .net 2003, Take a look at [url removed, login to view]

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: using net pos, pos net desktop application, pos desktop, application desktop net, application pos, pos application net, net desktop using, desktop application using, pos net, net desktop application, net pos, desktop application net, net application desktop

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #1911424