Đã hoàn thành

137744 DNN skin

I need to convert HTML into a DNN skin, plus one container. HTML file, css, and PSD files are all included in this zip file.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: dnn, container html, convert css skin, html container, html skin, psd html net, convert css dnn skin, convert html skin, dnn psd html, skin psd, dnn skin container, psd html skin, html dnn skin convert, psd html dnn, dnn skin convert html, html convert dnn skin, html convert dnn, psd files skin, html skin dnn, skin dnn html, dnn skin convert html css, convert css html net, skin html, dnn psd skin, dnn convert html skin

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Belle Mead, United States

ID dự án: #1883918

Được trao cho:

onlinecoderslx

I can start it.

$65 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0