Đang Thực Hiện

155371 dotnet project for itemergency

Creation of a number of .net webforms for us as discussed.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: net webforms, project dotnet

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1901555

Đã trao cho:

itemergencysl

Hello, Done as agreed Sincerely, IT Emergency

$240 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0