Đang Thực Hiện

124029 Framework 1 c# coder needed

Need files debugged and cleaned up for presentation today. MUST HAVE OWN .NET server for testing/uploading. NEED IT WITHIN 2 HOURS.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: coder net, testing framework, c coder, testing presentation, presentation needed, testing needed, net coder, coder net, net coder

Về Bên Thuê:
( 211 nhận xét ) Boulder, United States

ID dự án: #1870195