Đang Thực Hiện

162142 Microsoft CRM Coder

Looking for a Microsoft CRM coder to work on ongoing basis.

Must have Microsoft CRM experience.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: coder net, Microsoft work, syd, net crm, microsoft, Microsoft Net, Crm Microsoft , net coder, coder net, net coder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Oakville, Canada

Mã Dự Án: #1908331