Đã hoàn thành

136979 A .net e-commerce

this is an asp.net web application which needs some changes for shopping card management and report management parts, i think it will take a 10-hour work.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: net commerce, changes net, report asp net, arannet, net card, commerce web application, commerce management, net web report, report commerce web, card net, commerce application, shopping asp net, report net, net asp commerce, asp commerce, net report, commerce changes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) delhi, India

ID dự án: #1883153

Được trao cho:

arand

can be done perfectly

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0