Đã hoàn thành

140820 VB.NET PageRank function

I need a vb.net function that will retrieve the google pagerank of an url. A working vb6 program is at

[url removed, login to view]

The function should also have support for a proxy.

please note, I need this in VB.NET not VB6.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: vb note, for in vb.net, vb.net for, vb.net, program in vb net, support net, net proxy, function, retrieve url, google net, http proxy net, url vb6, vb6 function, vb6 url, net support, net http proxy, vb6 asp, note net, asp proxy, google proxy, vb6 asp net, pagerank google, url net, function asp, net url

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Asheboro, United States

Mã Dự Án: #1886995

Đã trao cho:

goodlancer

please see pm

$30 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
4.7