Đang Thực Hiện

140820 [url removed, login to view] PageRank function

I need a [url removed, login to view] function that will retrieve the google pagerank of an url. A working vb6 program is at

[url removed, login to view]

The function should also have support for a proxy.

please note, I need this in [url removed, login to view] not VB6.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: vb note, support net, function, retrieve url, google net, url vb6, vb6 function, vb6 url, net support, vb6 asp, note net, asp proxy, google proxy, vb6 asp net, pagerank google, url net, function asp, net url, proxy google, net proxy, net function, vb6 google, proxy support vb6, proxy program net, pagerank asp net

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Asheboro, United States

Mã Dự Án: #1886995

Đã trao cho:

goodlancer

please see pm

$30 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
4.7