Đang Thực Hiện

138354 OCR Algorithm in .NET

I need an OCR Algorithm in C#.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: net algorithm, algorithm in c, algorithm algorithm, ocr, c++ algorithm, algorithm, algorithm c, ocr algorithm net, net ocr, ocr algorithm, ocr net, need ocr, ocr net, net ocr

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Meridian,

Mã Dự Án: #1884528

Đã trao cho:

Intel2

As discussed. Regards, Dmitry

$1000 USD trong 3 ngày
(147 Đánh Giá)
6.6