Đang Thực Hiện

160458 Solid MOSS2007 expertise

need a solid MOSS 2007 guy for 2 days in delhi for enterprise configuration. must have excellent knowledge & experience of BDC

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: moss, enterprise net, need delhi guy, expertise net, excellent expertise, need expertise, moss 2007, need delhi

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Germany

Mã Dự Án: #1906647