Đang Thực Hiện

DNN Module Generic Licencing Utility

Build lockdown module to integrate into future modules and allow securing them from theft.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: programming module, module programming, generic programming, theft, module net, php module integrate, module integrate excel dotnetnuke, dnn modules, dnn module, generic, net module, free module booking dnn, dnn signup module

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Liverpool, United States

Mã Dự Án: #1061608

Đã trao cho:

mukapu

Please see PMB

$30 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2