Đã hoàn thành

Integrate .Net Form in Borland c++ Project

I need a sample Project in Boldand c++ Builder 5 which integrates a .NET Window (Form or a usercontrol) into the window of the Borland Project.

There is a Sample Project on [url removed, login to view]

with an ActiveX element, but I need a sample project for Borland c++ Builder 5 and without ActiveX (I don’t want the .NET dll (the assembly with the Form to be integrated) to be registered in windows)

The Sample should be something like on the image in the attachment but the .NET Form should be without the window title bar and without the borders.

When the button is pushed, the .NET form should change the text or something else inside the .NET window. When the Main window resizes, the .NET window should also resize.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: integrate borland, net integrate borland, t$c, programming in net, programming in assembly, cs programming, c# assembly, assembly c sharp, assembly cs, a sample project, borland c, C Sharp Programming, c c++ c# c# c sharp, windows form, sample project, net programming, form builder, c++ dll, c++ 11, c# project, c# dll, c sharp, c project, c dll, c assembly

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) -, Germany

ID dự án: #1070422

Được trao cho:

DamithaKD

Read Pm :)

$50 USD trong 10 ngày
(21 Đánh Giá)
4.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

GediminasB

The only way to implement your task is writing equivalent form with Borland C++ builder. I know both languages and can build you the form.

$100 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
4.3
WaqasFast

Hi I am ready to Provide you with the project

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0