Đang Thực Hiện

Private project for Umer Naseer only

Improvements and enhancements to previous project. Umer: please see PMB.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, MySQL

Xem thêm: umer naseer, net enhancements, naseer, project sharp, pmb net, net private project, umer project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, sharp project

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Woking, United Kingdom

Mã Dự Án: #1010291

Đã trao cho:

qtorixsystems

Hi Please send me the details..

£200 GBP trong 10 ngày
(29 Đánh Giá)
6.3