Đã Đóng

Brooktrout API Wrapper .NET COM / ActiveX Component

Create an ActiveX from a the exiting Brooktruct api which supports Brooktrout TR1034?Brooktrout TR114 Brooktrout Trufax 200?Brooktrout Trufax 200–R fax boards.

- SDK/API is provided.

- Use the board to play/record voice, send/receive fax and retrieve the DTMF codes.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C++

Xem nhiều hơn: brooktrout activex, brooktrout api wrapper, brooktrout sdk, wrapper programming, programming api, component board, net com wrapper activex, fax board net api, wrapper, sdk api, c sdk api, create activex com wrapper, receive fax, net wrapper, send fax api, fax component, create sdk, create api net, api programming, fax programming, net wrapper activex, fax component net, activex net wrapper, wrapper api, programming codes

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) guangzhou, United States

ID dự án: #1733765

3 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

fatome

Please check my profile.

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
winwarrior

iamsuretodothis

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fox000002

I am a software geek and a problem killer. I'm very interested of your project.

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0