Đang Thực Hiện

145522 Stats System

Need a sub-affiliate stats system for a current website.

Kỹ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Microsoft Access, MySQL

Xem thêm: sub system, stats, current stats, sub affiliate, net stats, stats net, stats data

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1891698

Đã trao cho:

iajay

Hello Sir Would be glad to work on this project Ajay

$500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0