Đang Thực Hiện

Cash-My-Check Kiosk Interface

I have a full self service kiosk and I need assistance with the programming of my kiosk (programming, GUI, etc). We offer the following services for the kiosk: ATM, Check Cashing, Bill Pay, Money Order, Load/Reload Prepaid Debit Card issuance, Incoming and Outgoing Wire Transfers.

Touchsvreen Monitor

Kỹ năng: .NET, Lập trình C++, Phần mềm cài sẵn, Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA

Xem thêm: cash check, my wire, monitor design graphic, interface programming, gui design services, graphic design monitor, graphic design cash, kiosk interface programming, graphic monitor, self service, prepaid debit card, need cash, kiosk, kiosk design, check, net cash, wire programming interface, graphic design gui, pay check, kiosk programming net, programming interface, design card net, graphic design kiosk, card design net, order cash

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Norcross, United States

Mã Dự Án: #1651737