Đã Đóng

Project to affg

This project should be discussed via PM and IM.

Kỹ năng: .NET, Mobile App Development

Xem thêm: pm to, net handheld, pda project net, project net, pda handheld, net project, handheld pda, discussed project, project net, discussed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

Mã Dự Án: #64789