Đang Thực Hiện

158151 Xmail Coder

I need to send bulk Email using xmail server through vb.net2005.

Only Professional in dotnet should apply.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: vb coder, email coder, coder email, net bulk, send bulk email using, vb mysql, send email vb net, send email using mysql, xmail, bulk email net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) dallas,

Mã Dự Án: #1904338