Đang Thực Hiện

Workflow / Alerts with sharepoint site - redo

complete redo of the existing site & its webparts, there

Do complete workflow as per document and implement alerts / email sendings

Kỹ năng: .NET, Sharepoint

Xem thêm: workflow, sharepoint site, redo, email alerts, redo existing site, site sharepoint, email workflow, xpertsinn, sharepoint site workflow, sharepoint alerts, email sharepoint workflow, sharepoint alerts custom url, sharepoint alerts customise, sharepoint alerts custom lists, custom sharepoint alerts, alerts, net sharepoint

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1068024

Đã trao cho:

qitsol

we are top sharepoint team here, have done alot workflow

$100 USD trong 2 ngày
(50 Đánh Giá)
6.0