Đang Thực Hiện

140021 C# Accounting Program

Hi I would like to create an accounting program. You must be experience in C# and deliver the work as promise.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: accounting as, accounting, sql accounting, program accounting, accounting sql, create accounting, net accounting sql, net accounting, accounting program, accounting net, experience accounting, accounting experience

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1886196