Đang Thực Hiện

140021 C# Accounting Program

Hi I would like to create an accounting program. You must be experience in C# and deliver the work as promise.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: accounting as, accounting, sql accounting, program accounting, accounting sql, create accounting, net accounting sql, net accounting, accounting program, accounting net, experience accounting, accounting experience

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1886196