Đang Thực Hiện

135429 Asp.Net / MS SQL

Hello, I have some errors and small changes in a site, it will take about 5 hours, i can pay 10 dollars an hour.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: 10 dollars an hour, asp changes, changes net, changes asp site, net asp sql, small sql, dollars hour

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881601