Đang Thực Hiện

6488 need a [url removed, login to view] interface with s

Need an asp website converted over to [url removed, login to view] and mysql converted over to ms sql in same project. This is involves convertion of about 3 to 6 modules and a database of several thousand.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: convertion, mysql converted, sql interface net, interface database, net interface sql, interface sql, need several thousand, need modules, mysql asp net, net interface, asp sql interface, sql interface, modules net, mysql interface, sql database project, vb mysql, database sql, project mysql net, mysql net, interface sql net, database interface asp net, asp sql, asp net interface, interface sql database, convertion project

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Commack, United States

Mã Dự Án: #1757359

Đã trao cho:

jashsoftpk

Hello, I hope you will accept my bid. :)

$230 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0