Đã Hủy

Puzzle. To be developed in net

Guys with strong c# experience only need to bid. Challenging logic.

Kỹ năng: .NET, Màn hình Windows

Xem thêm: bid net, guys, need developed, net experience, windows net, net windows, strong logic

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Monterey, United States

Mã Dự Án: #35795