Đang Thực Hiện

App forms windows

Will be delivered separelly based on specifications/ NDA to the user.

Will be delivered separelly based on specifications/ NDA to the user.

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: windows forms user interface design, camera based windows phone app, windows forms deployment setup project user interface, port net windows forms app wpf, net dynamic user interface windows forms, net add user controls toolbox windows forms, convert visual console app windows forms, visual windows forms app, csla user profile windows forms, multi user web based drawing app

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Bucharest, Romania

Mã Dự Án: #7117940

Đã trao cho:

Andrews15

Recrutat de către angajator

$500 USD trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6