Đã Đóng

Chatting System1

looking for profisional chatting system copy clone of ICQ

with a webserver full admin control

thanks

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: webserver, icq, chatting, chatting net, clone icq, clone webserver, chatting system net, icq clone, clone chatting

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Doha, Qatar

ID dự án: #53189