Đang Thực Hiện

PH_1155 for Huu only

Job title: Web development.

Responsibilities: It is for HuuPQ1 only.

Skill: Advanced .NET

Requirements: senior .NET developer

Duration: 1 week.

Payment Method: PayPal via GAF

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: web developer skill requirements, web developer requirements job, skill web developer, senior web developer job, net senior developer, senior net developer, paypal advanced net, senior developer, paypal payment advanced, php developer senior, huupq1, tandem7, senior web developer, huu, insert paypal website payment, paypal flash payment, paypal flash payment integration, paypal volleyball payment system, paypal payment duration

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #1615770

Đã trao cho:

HuuPQ1

As discussed

$900 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0