Đã Đóng

You tube clone

Hello Guys

I need you tube clone please bid your hourly rates and time frame.

Thanks

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: You , guys, rates clone, rates, tube net, time frame, net hourly rates, net frame , hourly rates, frame net, frame frame, clone net, tube net, tube clone net, clone bid, tube need, need tube, tube tube, bid clone, tube clone, clone tube

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #38308