Reactjs, Nodejs 2 years experience

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

2 years experience MERN stack developer required.

Start from today.

Hourly rate: 10$ per hour

Node.js NoSQL Couch & Mongo Express JS JavaScript React.js

ID dự án: #37464821

Về dự án

66 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở