Đã Đóng

AWS Lambda and Amplify dev -- 2

I have some Lambda and Amplify code that needs some changes. It uses a 3rd party API and DynamoDB. Only experienced devs

Kĩ năng: NoSQL Couch & Mongo, Amazon Web Services, Node.js

Về khách hàng:
( 84 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #33706769