Đã Đóng

Pokemon inspired game

Job Description:

Called heroes of adrittika, i have storyline set out, creatures, ideas, and many maps, just need scripters to make things work

Kĩ năng: Object Oriented Programming (OOP), Lua

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #35352490

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

hertzpow12

Do you have a certain game engine in mind? I use unity

$100 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0