Đã Đóng

Viết tweak điều khiển Facebook app

I need to write a tweak and a CMS application (web app) that can connect to the ios (jaibreak) via ssh so that it can control the Facebook App. main fuction

- Fake device

- Login

- Backup / restore the logged-in account according to the fake device

- Actions like / comment / share follow the script

Thank you

//////////

Tôi cần viết một tweak và 1 ứng dụng quản lý(web app) có thể kết nối với máy ios (jaibreak) thông qua ssh từ đó có thể điều khiển được phone và điều khiển Facebook App. Các chức năng chính

- Fake device

- Login

- Backup/restore lại account đã login theo thiết bị đã fake

- Thao tác like/ comment/ share theo kịch bản

Xin cảm ơn

Kĩ năng: Objective C, Swift

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29120885