Đã Đóng

Qualcomm wifi need to develop 802.11r

I need to develop 802.11r on ipq6018. Qualcomm wifi

Kĩ năng: OpenVPN, WiFi, Phần mềm cài sẵn

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #34812403