Đang Thực Hiện

116925 ORacle 8i select command

I am using Oracle 8i.

I need to know the oracle command to display all tables names that matches a given value.

For example, i need to display all the tables names that match the value "hello world".

Expected result is to display all table names that have the text "hello world"

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Oracle

Xem nhiều hơn: hello world, command, command command, using oracle, select oracle

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) United States

ID dự án: #1863092