data connection from postgres to analysis service -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

change the data connection oracle DB to Postgrase DB and also Powershell syntax

Oracle Quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL Data Analytics

ID dự án: #36692806

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1000 cho công việc này

bharatnagarwal5

I am intersted to do your project , Give me chamce to show you how i can do in your day by day , i also capable to opt your daily task .

₹1000 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0