Đã Đóng

I need a PostgreSQL dba -- 2

need an experienced PostgreSQL DBA for oracle to PostgreSQL migration project.

Kĩ năng: Oracle, Quản trị cơ sở dữ liệu, SQL, PostgreSQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) bangalore, India

ID dự án: #34268588

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹375000 cho công việc này

(4 Nhận xét)
3.8