Đã Đóng

Teach me SAP BW 7.5

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

SAMHANA

i can teach you BW 7.5 and I can cover bw/4 hana as well Relevant Skills and Experience sap bw on hana ,hana modeling and bo Proposed Milestones ₹7777 INR - BW on hana 7.5 do you have the background of bw

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shah0323

i am sap certified and also working as a sap consultant

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0