Paint fence

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a skilled individual to stain my wooden fence. Approximately100m lomg, post and rail fence. The fence is new and in good condition. I would like two coats of stain oil applied to ensure a thorough and long-lasting finish.

Ideal Skills and Experience:

- Experience painting wooden fences

- Attention to detail to ensure even coverage and no missed spots

- Ability to work efficiently and complete the job in a timely manner

Vẽ tranh Thợ mộc Làm hàng rào Lao động phổ thông Người chăm chỉ Local Job Odd Jobs

ID dự án: #37495874

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Verdun, Australia