Đã Đóng

Need PCB design engineer for embedded devices

6 freelancer chào giá trung bình$7833 cho công việc này

(80 Nhận xét)
7.9
(72 Nhận xét)
6.4
(57 Nhận xét)
7.0
(44 Nhận xét)
6.9
(43 Nhận xét)
6.3
(3 Nhận xét)
3.9